Termeni şi condiţii

Toate informațiile conținute de acest site fac obiectul unui aviz privind drepturile de autor, al unei denegări de responsabilitate şi al regulilor privind protecţia datelor cu caracter personal.

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR


La adresa e-incluziune.ro poate fi accesat site-ul oficial al proiectului “e-Incluziune: Dezvoltarea și implementarea unui program de asistență bazat pe tehnologii TIC, pentru creșterea accesului la învățământul superior al persoanelor cu dizabilități”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Folosirea website-ului e-incluziune.ro (denumit în continuare „website” sau „site”) presupune acceptarea în totalitate a Termenilor şi Condițiilor expuse mai jos. Termenii şi Condiţiile de utilizare a website-ului pot fi schimbate în orice moment de către Administrator, fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor acestuia. Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din aceştia, după cum sunt formulate în prezentul act, atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea website-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a website-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din aceştia.

DESCRIEREA SERVICIILOR


Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul e-incluziune.ro oferă Utilizatorilor informaţii despre:

 • Proiectul menţionat: obiective, activități, rezultate, parteneri, echipa;
 • Platforma de e-Learning;
 • Platforma de e-learning EUPD;
 • Înscrieri în grupul ţintă al proiectului;
 • Resurse (galerie foto, evenimente încheiate);
 • Date de contact;
 • Servicii electronice on-line (acces la platforma de e-Learning menită să-i ajute pe cursanţi în îmbunătăţirea cunoştinţelor TIC si platforma UEPD care este menită să-i familiarizeze pe noii utilizatori cu acest sistem de predare, precum și alte servicii pentru membrii echipei e-Incluziune);
 • Înregistrarea utilizatorilor pentru acces la forumul site-ului, Newsletter, RSS.

Ce este un serviciu electronic on-line?


În cadrul site-ului e-incluziune.ro, un serviciu electronic on-line reprezintă un serviciu sau o resursă pusă la dispoziţie pe Internet pentru a facilita comunicarea între persoanele implicate în derularea proiectului. Există două tipuri de servicii electronice oferite de e-incluziune.ro:

 • servicii de informare, care asigură utilizatorilor acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor realizate în urma activităților proiectului: Newsletter, RSS;
 • serviciu de comunicare interactivă: Forum.

Aviz privind drepturile de autor asupra conţinutului website-ului


Conţinutul şi elementele de grafică, întreg conţinutul în format text şi orice alt material ale website-ului e-incluziune.ro inclusiv, dar fără a se limita la acestea, transmis(e) sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe website, prin newsletter sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de website) aparţin Universității Lucian Blaga din Sibiu. © ULBS, 2014-2015. Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparţin Universității Lucian Blaga din Sibiu acele materiale pentru care pe website s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deţinător sau o altă sursă. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Universității Lucian Blaga din Sibiu le deţine asupra/în legătură cu website-ul, conţinutul acestuia, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii / proprietarii conţinutului website-ului. Orice persoană care comunică în orice mod informaţii ori materiale către sau prin intermediul website-ului îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către website, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Universității Lucian Blaga din Sibiu, ci numai răspunderea persoanelor respective. Atunci când este necesară o autorizaţie prealabilă pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor sub formă de text şi multimedia (sunete, imagini, software, etc.), o astfel de autorizaţie va anula autorizaţia generală de reproducere menţionată mai sus şi va indica în mod clar orice restricţii de utilizare.

Denegare de responsabilitate sau neangajarea răspunderii


Universitatea Lucian Blaga din Sibiu depune eforturi pentru ca toate informaţiile de pe website-ul e-incluziune.ro să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la informaţia de pe acest website. Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Universității Lucian Blaga din Sibiu de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Universităţii impuse de lege. Conţinutul materialelor publicate nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Universitatea  Lucian Blaga din Sibiu și partenerii săi întreţin acest site pentru a facilita accesul publicului la informaţii referitoare la proiectul e-Incluziune. Scopul nostru este să prezentăm la timp informaţii actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, nu ne asumăm nici un fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest site. Aceste informaţii:

 • au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
 • nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
 • uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora nu exercită nici un control şi pentru care echipa și partenerii proiectului nu îşi asumă nici o responsabilitate;
 • nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultaţi întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică, respectiv legislația națională publicată în Monitorul Oficial. Scopul nostru este reducerea la minim a consecinţelor negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informaţii de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fişiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme. În consecință, nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe. Această denegare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea noastră în contravenţie cu orice condiţii prevăzute de legislaţia internă aplicabilă şi nu exclude răspunderea sa în cazuri care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislaţia respectivă.

Reguli privind protecţia datelor cu caracter personal


Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este înregistrată ca operator în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal cu nr.11827 cf. Legii nr. 677/2001. Administratorii site-ului se angajează să respecte viaţa privată a utilizatorilor. Deşi puteţi naviga în majoritatea rubricilor acestui site fără a furniza vreo informaţie personală, în unele cazuri aceste informaţii vă sunt cerute pentru furnizarea serviciilor on-line solicitate. Astfel de informaţii solicitate sunt procesate în conformitate cu politica definită de regulamentul menţionat mai sus şi furnizează informaţii despre modul în care sunt utilizate datele dvs. în declaraţiile privind politica în materie de respectare a vieţii private. Atunci când folosiți adrese web recomandate pe site-ul e-Incluziune, vă sugerăm să verificaţi politica acestora în materie de respectare a vieţii private deoarece acestea nu sunt controlate de echipa care administrează site-ul proiectului.

Informaţii conţinute de o declaraţie specifică privind respectarea vieţii personale


O declaraţie specifică privind respectarea vieţii private va conţine următoarele informaţii privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • Tipul informaţiilor colectate, scopul şi mijloacele tehnice folosite. Prin proiect se colectează informaţii cu caracter personal exclusiv în măsura necesară îndeplinirii unui scop precis. Informaţiile nu vor fi reutilizate în scopuri necorespunzătoare;
 • Cui se divulgă informaţiile. Echipa de management și de implementare proiectului va divulga informaţii terţilor doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului (scopurilor) identificat(e) mai sus şi doar (categoriilor de) destinatarilor menţionaţi. Precizăm ca nu se vor divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în marketingul direct;
 • Modul în care puteţi avea acces la propriile informaţii în care le puteţi verifica exactitatea şi, dacă este necesar, în care le puteţi corecta. În calitate de subiect al prelucrării datelor, aveţi de asemenea dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepţia cazurilor în care informaţiile sunt colectate pentru a respecta o obligaţie legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteţi parte sau atunci când informaţiile vor fi folosite într-un scop pentru care v-aţi dat acordul irevocabil;
 • Perioada în care sunt păstrate datele. Datele se păstrează doar pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru o prelucrare ulterioară;
 • Măsurile de securitate pentru protejarea informaţiilor împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau unui acces neautorizat;
 • Persoana de contact, în cazul în care aveţi întrebări sau reclamaţii.

Tratamentul rezervat e-mail-urilor dumneavoastră


Multe pagini web de pe site-ul e-Incluziune sunt prevăzute cu un buton “Trimite” care activează software-ul pentru e-mail şi vă invită să transmiteţi comentariile dvs. către o căsuţă poştală electronică funcţională specifică. Atunci când trimiteţi un astfel de mesaj, datele dvs. personale sunt colectate numai în măsura necesară pentru furnizarea unui răspuns. Dacă aveţi întrebări privind prelucrarea e-mail-ului şi datelor dvs. personale legate de acesta, nu ezitaţi să le includeţi în mesajul dvs.

Întrebări


Dacă aveţi întrebări legate de Termenii şi Condiţiile de utilizare precum şi de Politica de confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi la eincluziune@gmail.com.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech